Hương, Phan Thị Mai, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Thị Quân, Nguyễn Quốc Doanh, Lê Thị Hương, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Ngọc Thanh, và Tạ Thị Kim Nhung. “Kiến thức bệnh bụi phổi Silic của người Lao động Và một số yếu tố Liên Quan tại Hai Công Ty ở Đồng Nai năm 2020”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 144, no. 8 (Tháng Tám 26, 2021): 329-340. Truy cập Tháng Giêng 22, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/450.