Quang, Lê Hồng, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Liễu, Dương Thị Thu Hiền, và Nguyễn Thùy Ninh. “Điều kiện an toàn vệ Sinh thực phẩm tại bếp ăn bán Trú Trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 144, no. 8 (Tháng Tám 26, 2021): 370-377. Truy cập Tháng Giêng 23, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/477.