Thăng, Chu Văn, Lê Thị Hoàn, và Lê Vũ Thuý Hương. “Kiến thức về quản Lý chất thải rắn của nhân Viên Y Tế tại Ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 144, no. 8 (Tháng Tám 26, 2021): 387-393. Truy cập Tháng Giêng 22, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/480.