Hoc, Tran Hieu, Nguyen Duy Hieu, Pham Van Phu, Tran Thu Huong, và Tran Que Son. “Nutritional Status of Patients Undergoing Upper Gastrointestinal Cancer Surgery: A Cross-Sectional Study at a Single Centre”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 158-164. Truy cập Tháng Chín 27, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/565.