An, Nguyễn Thị Bình, và Nguyễn Thị Kim Ngân. “Đánh Giá tính Giá trị Và độ Tin cậy của Thang đo hài lòng Cha Mẹ Trẻ Sinh Non đối với chất lượng dịch vụ tại Khoa Sơ Sinh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 151, no. 3 (Tháng Ba 1, 2022): 179-187. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/573.