Anh, Trần Quỳnh, Lê Văn Hiệp, và Nguyễn Thanh Hà. “Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn Y Tế của Sinh Viên Y Khoa”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 151, no. 3 (Tháng Ba 1, 2022): 200-208. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/612.