Yen, Ha Thi, Tran Thanh Tung, và Dang Thi Thu Hien. “The Evaluation of Acute and Subchronic Toxicities of An Phu Khang Capsules in Experimental Animals”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 86-95. Truy cập Tháng Chín 27, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/615.