Hậu, Hoàng Thị, Nguyễn Vũ Trung, và Lê Thị Hội. “Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện Khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 151, no. 3 (Tháng Ba 1, 2022): 122-128. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/620.