Nữ, Nguyễn Thị, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Vân Khánh, và Trần Huy Thịnh. “Xác định đột biến Gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 151, no. 3 (Tháng Ba 1, 2022): 18-25. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/665.