Van Anh, Pham Thi, Nguyen Van Dam, Pham Thanh Ky, Vu Viet Hang, và Dinh Thi Thu Hang. “The Study of Acute and Subchronic Toxicities of Da Dai Trang HVD Capsules in Experimental Animals”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 7-15. Truy cập Tháng Chạp 7, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/773.