Hong, Trinh Thi Thuy, Le Thanh Xuan, Tran Quang Minh, Vu Viet Hang, Pham Thi Van Anh, và Dang Thi Thu Hien. “Sub-Chronic Oral Toxicity Study of ‘Kien Nao Dan’ Tablets in Experimental Animal”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 16-23. Truy cập Tháng Chín 27, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/774.