Tuan, Pham Minh, và Doan Tuan Vu. “ST-Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiac Arrest in a Young Patient With Familiar Dyslipidemia”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 141-145. Truy cập Tháng Năm 18, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/789.