Nguyện, Lê Thị Thanh, Trần Ngọc Đăng, Nguyễn Trường Viên, và Bùi Thị Thu Hà. “23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh Và yếu tố Liên Quan”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 155, no. 7 (Tháng Sáu 15, 2022): 177-186. Truy cập Tháng Năm 30, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/897.