Anh, Pham Thi Van, Vu Viet Hang, Dau Thuy Duong, Trinh Vinh Quang, Le Quan, Nguyen Huy Van, Nguyen Thi Vinh Hue, Do Tien Sy, Nguyen Phu Tri, Nguyen Thi Van Anh, Dang Thi Phuong Hao, Nguyen Thu Minh, và Do Dieu Linh. “2. The Effect of ‘Dong Trung Ha Thao Sapa’ Hard Capsules in the Uterus of Ovariectomized Mice”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 161, no. 12E11 (Tháng Chạp 28, 2022): 9-19. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/939.