Đức, Phạm Hồng, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Kim Sơn, Đoàn Thị Giang, và Lương Minh Tuấn. “5. Biểu hiện tổn thương phổi Trên cắt lớp Vi tính ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 Giai đoạn sớm Theo nhóm tuổi”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 156, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 35-42. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/951.