Hinh, Vũ Thị, và Nguyễn Văn Liệu. “6. Rối loạn thần Kinh tự chủ ở bệnh nhân Parkinson dựa Theo Thang điểm Scopa - Aut”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 156, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 43-50. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/955.