Anh, Nguyễn Việt, Lâm Hoài Phương, và Ngô Thị Quỳnh Lan. “9. Hiệu Quả phát âm Sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân Khe hở vòm miệng Có thiểu năng vòm-hầu”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 156, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 67-73. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/985.