Bình, Nguyễn Thanh, Phạm Duy Hiền, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Trần Minh Điển, Hoàng Tuấn Khang, Nguyễn Bảo Ngọc, Hà Thị Phương, Lê Đức Minh, Đặng Thị Hà, Lương Thị Nghiêm, và Nguyễn Thị Duyên. “3. Đặc điểm khối Tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh Teo đường mật bẩm Sinh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 156, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 20-27. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/997.