Hằng, Nguyễn Thị, Nguyễn Duy Hùng, và Nguyễn Duy Huề. “12. Trượt thân đốt sống thắt lưng Do thoái hóa mất vững: Vai Trò của cộng hưởng từ”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 156, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 94-101. Truy cập Tháng Chạp 7, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/998.