1.
Hiếu PV, Hồng VTB, Dung Đặng TN, Phương Đoàn M, Đạt NX. Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh. TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 31 Tháng Bảy 2021];140(4):1-7. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/123