1.
Duy P, Thị Thanh Toàn Đỗ, Đình Hùng K. 2. Kết quả phẫu thuật u màng não góc cầu - tiểu não bằng đường mổ sau xoang xích ma. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Giêng 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];162(1):10-8. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1314