1.
Công MT, Minh TB, Thảo PT, Oanh TT, Liên NTT, Đếm PV, Nam NT. 2. Độ nhạy của tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012 và ACR 1997 trong chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em. TCNCYH [Internet]. 23 Tháng Năm 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];176(3):8-15. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2275