1.
Thư TTA, Linh VK, Trần Khánh H, Thủy PTT, Tuấn VA, Hương LT, Vũ HH, Đăng TN. 27. Thử nghiệm đo lường nồng độ phơi nhiễm bụi PM2.5 cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. TCNCYH [Internet]. 23 Tháng Năm 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];176(3):232-41. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2283