1.
Hương PTM, Anh NN, Xuân LTT, Thảo NT, Quân PT, Doanh NQ, Hương LT, Phúc NX, Thanh NN, Nhung TTK. Kiến thức bệnh bụi phổi silic của người lao động và một số yếu tố liên quan tại hai Công ty ở Đồng Nai năm 2020. TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 22 Tháng Giêng 2022];144(8):329-40. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/450