1.
Chung LTK, Hạnh BTM, Đạt Đào X, Linh TT, Vững N Đăng. Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu. TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 23 Tháng Giêng 2022];144(8):155-6. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/478