1.
Thăng CV, Hoàn LT, Hương LVT. Kiến thức về quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế tại ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018. TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 23 Tháng Giêng 2022];144(8):387-93. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/480