1.
Anh TQ, Hiệp LV, Hà NT. Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa. TCNCYH [Internet]. 1 Tháng Ba 2022 [cited 28 Tháng Sáu 2022];151(3):200-8. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/612