1.
Nguyện LTT, Đăng TN, Viên NT, Hà BTT. 23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố liên quan. TCNCYH [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 11 Tháng Tám 2022];155(7):177-86. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/897