1.
Hinh VT, Liệu NV. 6. Rối loạn thần kinh tự chủ ở bệnh nhân parkinson dựa theo thang điểm Scopa - aut. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 5 Tháng Ba 2024];156(8):43-50. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/955