1.
An NH, Lưu V Đăng, Tôn MD. 11. So sánh kết quả của ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];156(8):84-93. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/995