1.
Hằng NT, Hùng ND, Huề ND. 12. Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];156(8):94-101. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/998