Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 170 Số 9 (2023) Download Download PDF