Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 175 Số 2 (2024) Download Download PDF