Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 176 Số 3 (2024) Download Download PDF