Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 178 Số 5 (2024) Download Download PDF