Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 149 Số 1 (2022) Download Download PDF