Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 151 Số 3 (2022) Download Download PDF