Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 155 Số 7 (2022) Download Download PDF