Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 156 Số 8 (2022) Download Download PDF