Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 157 Số 9 (2022) Download Download PDF