Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 158 Số 10 (2022) Download Download PDF