Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 168 Số 7 (2023) Download Download PDF