Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 140 Số 4 (2021) Download Download PDF