Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 142 Số 6 (2021) Download Download PDF