Quay trở lại chi tiết bài báo 3. Định danh đến cấp độ loài một số chủng Mycobacteria bằng phương pháp giải trình tự gen Download Download PDF