Quay trở lại chi tiết bài báo 2. Xây dựng quy trình sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm nấm Download Download PDF