2. Xây dựng quy trình sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm nấm

Nguyễn Xuân Đạt, Vũ Thị Bích Hồng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Thúy Hà, Lê Văn Hưng, Đặng Thị Ngọc Dung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Làm chủ quy trình công nghệ sản xuất mẫu ngoại kiểm tra chất lượng là một trong những yêu cầu hàng đầu đối với tổ chức ngoại kiểm. Quy trình sản xuất mẫu ngoại kiểm nhuộm soi, định danh và kháng sinh đồ nấm được nghiên cứu trên 4 cặp chủng phân lập từ bệnh nhân và chủng chuẩn gồm: Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Candida tropicalisCandida auris. Bộ mẫu đông khô được sản xuất với giai đoạn làm đông -40oC, nhiệt độ sấy sơ cấp -33oC, nhiệt độ sấy thứ cấp 25oC, áp suất 200mtor, chất nền lactose 10% sử dụng thiết bị Virtis Advantage Pro SP Scientific. Sản phẩm đông khô có độ sống > 103 CFU/ml, độ ẩm tồn dư < 4%, kết quả độ đồng nhất đạt 100%, độ ổn định duy trì tối thiểu trong 8 tháng. Bộ mẫu dạng dung dịch cho kết quả hình thái của Cryptococcus neoformans duy trì độ ổn định trong 32 ngày, hình thái của Candida albicans, Candida tropicalisCandida auris duy trì được độ ổn định trong tối thiểu 40 ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Libeer JC. Role of external quality assurance schemes in assessing and improving quality in medical laboratories. Clin Chim Acta. 2001;309(2):173-177. doi: 10.1016/s0009-8981 (01)00518-6.
2. Soisangwan P. External quality assessment in blood group serology in the World Health Organization South-East Asia Region. WHO South-East Asia Journal of Public Health. 2012;1(4):423-431.
3. Stop neglecting fungi. Nature Microbiology. 2017;2(8):1-2. doi: 10.1038/nmicr obiol.2017.120.
4. Quyết định số 316/QĐ-TTg. Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025. Thủ tướng chính phủ; 2016.
5. Miller WG, Jones GR, Horowitz GL, Weykamp C. Proficiency testing/external quality assessment: Current challenges and future directions. Clinical Chemistry. 2011;57(12):1670-1680. doi: 10.1373/clinchem. 2011.168641.
6. Berny JF, Hennebert GL. Viability and stability of yeast cells and filamentous fungus spores during freeze-drying: Effects of protectants and cooling rates. Mycologia. 1991;83(6):805-815. doi: 10.2307/3760439.
7. Miao S, Mills S, Stanton C, F. Fitzgerald G, Roos Y, Paul Ross R. Effect of disaccharides on survival during storage of freeze dried probiotics. Dairy Science & Technology. 2008;88(1):19-30.
8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 349:1999 về bảo quản dài hạn nguồn gien vi sinh vật nông nghiệp bằng phương pháp đông khô. Accessed October 11, 2021. https://vanbanphapluat.co/10-tcn-349-1999-bao-quan-dai-han-nguon-gien-vi-sinh-vat-nong-nghiep
9. Chen R, Slater NKH, Gatlin LA, Kramer T, Shalaev EY. Comparative rates of freeze-drying for lactose and sucrose solutions as measured by photographic recording, product temperature, and heat flux transducer. Pharm Dev Technol. 2008;13(5):367-374. doi: 10.1080/10837450802244744.
10. Miyamoto-Shinohara Y, Imaizumi T, Sukenobe J, Murakami Y, Kawamura S, Komatsu Y. Survival rate of microbes after freeze-drying and long-term storage. Cryobiology. 2000;41(3):251-255. doi: 10.1006/cryo.2000.2282.
11. Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9298:2014 : vi sinh vật - bảo quản dài hạn vi sinh vật dùng trong nông nghiệp - phương pháp đông khô. Published online 2014.
12. ISO 13528: 2015(E). Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison. International Standard. Second edition; 2015.
13. ISO/IEC 17043:2010(en). Conformity assessment - General requirements for proficiency testing. Published Feb 2010. https://www.iso.org/standard/29366.html.
14. Kandil S, El Soda M. Influence of freezing and freeze drying on intracellular enzymatic activity and autolytic properties of some lactic acid bacterial strains. Advances in Microbiology. 2015;05:371-382. doi: 10.4236/aim.2015.56039.
15. McGinnis MR, Padhye AA, Ajello L. Storage of stock cultures of filamentous fungi, yeasts, and some aerobic actinomycetes in sterile distilled water. Appl Microbiol. 1974;28(2):218-222.
16. Bond C. Freeze-drying of yeast cultures. Methods Mol Biol. 2007;368:99-107. doi: 10.1007/978-1-59745-362-2_6.
17. Urine Module. Servey instructions. QAP Portal. Accessed August 25, 2022. https://myqap.rcpaqap.com.au/round-enrolments/33515263320803237/instructions.