TỔNG BIÊN TẬP

GS.BS. Tạ Thành Văn

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.BS. Lê Minh Giang
PGS.BS. Trần Huy Thịnh


THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC

TS.BS. Nguyễn Thanh Bình


THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

GS.BS. Lê Thị Hương
GS.BS. Masamitsu Yamaguchi
PGS.BS. Nguyễn Xuân Hợi
PGS.BS. Nguyễn Văn Huy
PGS.BS. Vũ Thị Thanh Huyền
PGS.BS. Phạm Minh Khuê
PGS.BS. Mattias Larsson
PGS.BS. Trần Bảo Long
PGS.BS. Nguyễn Khang Sơn
GS.BS. Nguyễn Lĩnh Toàn
PGS.BS. Hoàng Đạo Bảo Trâm
TS. Nguyễn Trọng Bình


BAN THƯ KÝ

ThS. Hoàng Yến
ThS. Nguyễn Khắc Hưởng
Phạm Thị Thanh Tân


CHẾ BẢN

ThS. Trần Thị Hòa
ThS. Nguyễn Khắc Hưởng