Quay trở lại chi tiết bài báo 27. Tắc động mạch phổi cấp nguy cơ cao: Nghiên cứu mô tả đầu tiên được báo cáo tại Việt Nam Download Download PDF