Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số tuần hoàn, hô hấp, cơ học phổi của phương thức hỗ trợ áp lực (psv) so với phương thức hỗ trợ đồng thì cách quãng (simv) ở bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ Download Download PDF